Kotva
Elektronická žákovská knížka

Aktuality
Provoz školy - konec října
19.10.2020

Pro vyzvedávání úkolů a celkově pro veřejnost bude škola v provozu: 

19. - 23. 10. od 7.00 do 13.00

26. - 27. 10. od 7.00 do 12.00

28. 10. - státní svátek

29. - 30. 10. škola mimo provoz.

V případě potřeby můžete využít mailovou adresu info@zsmetelkovo.cz . 

Minivýstava k 95. výročí školy v prostorách Olympie Teplice
17.10.2020

Jídelna při distanční výuce
14.10.2020

Vážení rodiče, z hygienických důvodů nebude možné v době distanční výuky odebírat obědy. Všechny objednávky jsou pro toto období odhlášeny.

Potvrzení OČR...
13.10.2020

...více informací ZDE.

Nebo ZDE.

Výuka od 14. 10. ...
13.10.2020

... od 14. 10. přecházejí všichni žáci na distanční výuku. Více ZDE.

Přerušení provozu školní družiny
13.10.2020

V termínu prodloužených podzimních prázdnin od 26. 10. do 30. 10. 2020 bude přerušen provoz školní družiny.

Prodloužení prázdnin
9.10.2020

Dle pokynu ministra školství se podzimní prázdniny pro všechny žáky ZŠ prodlouží o dva dny. Tedy 26.10. - 30. 10. 2020.

V tyto dny NEBUDE probíhat ani distanční výuka, ani nebude v provozu školní jídelna. 

Ředitelské volno - pro všechny žáky
2.10.2020

Na pondělí 16. 11. 2020 je z organizačních důvodů vyhlášeno ředitelské volno. 

Pro žáky I. stupně bude umožněn pobyt v školní družině po dobu jejich běžné výuky. 

Odpolední družina bude k dispozici pouze žákům přihlášeným do školní družiny (1.-3. třída). 

Stravování ve školní jídelně tento den není možné. 

Kroužky, zpěv a tělocvik od 5. 10. ?
2.10.2020

Čtěte novinky platné od 5. 10. 2020 ZDE.

Žákovský parlament
30.9.2020

... má nové členy. A všem dává na vědomí svou výzvu. Více ZDE.

Ztráty a nálezy
17.9.2020

Je sice teprve začátek školního roku, ale už se nám hromadí nalezené věci, ke kterým si nikdo nehlásí. 

I letos můžete sledovat "přírůstky" na webu, popř. jsou všechny nalezené věci uloženy u vrátnice (či ve vrátnici) školy. 

Aktuální informace k opatřením proti covid-19
27.8.2020

Byla založena nová sekce na webu, ve které budou zobrazovány aktuální informace v souvislosti s covid-19.

Termíny třídních schůzek...
25.8.2020

...pro celý školní rok ZDE.

Anketa
Věřím alespoň v částečné otevření škol od 2. listopadu 2020:
a) ano
b) ne
Celkem hlasovalo: 124

Charakteristika a vize školy

Vloženo: 13.8.2020 | Autor: Chalupny | Zobrazeno: 4690x | Upraveno: 3.4.2017 | Upravil: Chalupny

Charakteristika školy

   Škola se nachází v okresním městě (téměř v samém centru). Je dostupná  MHD, autobusem i vlakem. Jejím zřizovatelem je Statutární město Teplice. 

 

   Má dlouhou tradici jazykové výuky. Na výuku cizích jazyků je zaměřena již od roku 1969, kdy byla poprvé vedle dvou běžných tříd otevřena třetí třída s jazykovým zaměřením. V roce 1995 zde byla s povolením MŠMT ČR zahájena experimentální výuka cizího jazyka již od 1. třídy. Škola se tak postupně stala školou s rozšířenou výukou cizích jazyků.  Od 1. třídy probíhá výuka anglického jazyka, od 6. třídy se k anglickému jazyku přibírá druhý cizí jazyk, a to němčina nebo francouzština. Učební plán školy je nastaven tak, aby většina tvz. disponibilních hodin byla využita na výuku cizích jazyků - na prvním i druhém stupni. Již od prvních tříd jsou děti rozděleny při výuce jazyků do menších skupin. I volitelné předměty (povinné na II.stupni ZŠ) jsou zaměřeny na prohlubování znalostí a dovedností v cizích jazycích (předmět konverzace v cizím jazyce - Aj, Nj, Fj, ale také je nabízen třetí cizí jazyk - italština, ruština). V celém okrese není žádná další škola takto zaměřena.

 

   Škola má dlouhodobé zkušenosti a tradici v organizování výukových zájezdů do zahraničí (VB, Francie, Německo).

 

   Ve škole je pestrá nabídka kroužků - od tělovýchovných přes umělecké, přírodovědné až po jazykové.

   Materiální vybavení školy je na slušné úrovni. Většina tříd je vybavena didaktickou technikou. Ve všech učebnách je zajištěno připojení k internetu. Jsou zde vybavené dvě tělocvičny, keramická dílna, dvě počítačové učebny, několik jazykových učeben, učebny fyziky, chemie a další.

 

   Školní budova prochází pravidelně postupnou renovací (výměna oken, dveří, podlah, šaten apod.).

 

  Téměř všichni pedagogové jsou kvalifikovaní. Věkové rozpětí učitelů je široké. Škola zaměstnává dostatečný počet správních zaměstnanců.

 

   S finančními prostředky na provoz i na platy vychází v rámci možností velmi dobře.

 

   O studium na této škole je obecně větší zájem. Pravidelně se k zápisu do 1. tříd  hlásí (někdy i dvojnásobně) více žáků, než je škola schopna přijmout z důvodu své kapacity. 

Vize školy

              Naše škola

 • je bezpečným místem pro žáky i zaměstnance, a to z hlediska vnějších vlivů i vnitřního příznivého klimatu školy,
 • je moderní, dynamicky se rozvíjející institucí,
 • má propracovaný a smysluplný školní vzdělávací program, který pružně reaguje na změny a požadavky vyplývající z rozvoje společnosti, vědy a techniky a především z výsledků autoevaluace,
 • poskytuje žákům kvalitní a efektivní vzdělávání a rozvoj osobnosti s ohledem na individuální předpoklady s možnostmi prožití úspěchu při vyučování i během mimoškolních akcí,
 • má funkční systém pro vyhledávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami (tj. žáků s poruchami učení, chování, ale i žáků mimořádně nadaných) a následnou promyšlenou práci s nimi,
 • připravuje žáky pro život nejen znalostmi, ale osvojenými dovednostmi a postoji,
 • spolupracuje se zákonnými zástupci na úrovni vzájemného respektu a otevřené komunikace,
 • má promyšlený a fungující systém hodnocení, respektovaný pedagogy, žáky, rodiči i ostatními zaměstnanci,
 • zaměstnává pedagogy, kteří mají zájem o svou práci a snaží se o svůj další rozvoj v oblasti metod a forem práce, ale i v oblasti osobnostní,
 • má kvalitní výuku cizích jazyků s přesahem do ostatních předmětů (např. metoda CLIL),
 • má učitele, kteří při výuce využívají inovativní metody a postupy práce, které u žáků podporují kreativitu, kritické myšlení, aktivní přístup k řešení úkolů a aktivní přístup k dalšímu sebevzdělávání,
 • má učitele, kteří jsou profesionálové a umí komunikovat s žáky, rodiči i veřejností, umí předcházet konfliktům, popř. je řešit,
 • má na veřejnosti obraz dobře řízené organizace, která funguje na základě promyšlené organizace práce,
 • má management, který je otevřený moderním metodám a trendům,
 • má funkční a podnětnou spolupráci se zřizovatelem a dalšími organizacemi, které napomáhají škole (pedagogicko-psychologická poradny, DDM, střední školy se sídlem v Teplicích aj.),
 • se zapojuje do vhodných dotačních programů a projektů, které zvýší její rozpočet, a tudíž možnosti dalšího rozvoje,
 • má prostory, které jsou moderně a funkčně vybavené, materiální zázemí a vyučovací pomůcky odpovídají novým trendům školy 21. století.