Kotva
Elektronická žákovská knížka

Aktuality
Ředitelské volno 25. 9. 2020 nebude
23.9.2020

Více ZDE.

Roušky ve škole...
18.9.2020

...od 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol. Více ZDE.

Žáci a učitelé II. stupně mají nově povinnost nosit roušku i při výuce (výjimkou je tělocvik a zpěv při hudební výchově). 

Ztráty a nálezy
17.9.2020

Je sice teprve začátek školního roku, ale už se nám hromadí nalezené věci, ke kterým si nikdo nehlásí. 

I letos můžete sledovat "přírůstky" na webu, popř. jsou všechny nalezené věci uloženy u vrátnice (či ve vrátnici) školy. 

Sledujte stránku "COVID"...
9.9.2020

Vážení rodiče, od čtvrtka 10. 9.  vybavte dítě do školy dvěma rouškami a sáčkem na jejich uložení. Děkujeme. Více ZDE

 

 

 

Upozornění pro rodiče II. B a II. C
1.9.2020

Vzhledem k tomu, že je školní dvůr nepřístupný, nemůžete své děti ze školní družiny vyzvedávat příslušným vchodem (ze dvora). Až do odvolání tedy vyzvedávejte své děti (5. a 6. odddělení) hlavním vchodem. Děkujeme za pochopení. 

Aktuální informace k opatřením proti covid-19
27.8.2020

Byla založena nová sekce na webu, ve které budou zobrazovány aktuální informace v souvislosti s covid-19.

Nové rozvrhy 2020/2021...
26.8.2020

...byly ve středu 26. 8.  v edookitu zveřejněny. 

 

Ke stažení také zde:

I. stupeň (Velikost: 2.55 MB)

II. stupeň (Velikost: 2.46 MB)

Termíny třídních schůzek...
25.8.2020

...pro celý školní rok ZDE.

Anketa
Nový šk. rok 2020/21 začal. Vstupuji do něj:
a) s elánem a bez obav
b) s elánem, ale s malými obavami
c) s elánem, ale s velkými obavami
d) bez obav, ale bez elánu
e) s obavami a bez elánu
Celkem hlasovalo: 160

Covid-19

Autor: Administrátor | Zobrazeno: 1908x
Na této stránce budou uveřejňovány aktuální informace, které se týkají naší školy a opatření proti šíření virové nákazy. (Použité zkratky: MŠMT = Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, KHS = Krajská hygienická stanice, PCR - test na přítomnost koronaviru)

18. 9. 2020

Od 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol. Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje). 

Výjimka z povinnosti se vztahuje na:

 •  žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základních škol mimo společné prostory škol (tedy např. je povinnost nosit roušku na chodbách, toaletách, v šatnách nebo jídelnách, naopak není povinnost nosit roušku v učebnách nebo tělocvičnách). 
 • zaměstnance, kteří vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby.

Ředitel školy nemůže nošení roušky nařizovat žákům, kteří tuto povinnost dle výše uvedeného nemají

17. 9. 2020

Vážení rodiče, doporučujeme shlédnout video Mgr. Veselé, odbornice na školské právo. Jasně a stručně vyjádřeno, co je to distanční výuka. 

 

9. 9. 2020 

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví (Velikost: neznámá) se  s účinností ode dne 10. září 2020 všem osobám zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. V případě budov škol a školských zařízení se zákaz vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody).

 

Toto se nevztahuje na zaměstnance po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby.

Vstup do společných prostor naší školy tedy bude povolen pouze s těmito ochrannými prostředky. 

 

26. 8. 2020 - níže uvedená pravidla jsou převzata z pokynů a manuálů MŠMT, KHS a z novely školského zákona

 

Obecné informace: 

 • Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti
 • Nejsou stanovena žádná závazná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy a pohybu osob před budovou školy. 
 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách či odděleních.
 • V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS nekontaktuje.
 • Žákovi (příp. zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění (včetně alergie), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. 
 • Cestování žáků a zaměstnanců do zahraničí není omezeno, pokud mimořádné opatření nestanovuje jinak.

Co zajistí škola: 

 • Škola je povinna zajistit oddělení žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro něj dohled zaměstnance.
 • Pokud škola objeví, ač nemá povinnost zjišťovat,  příznaky infekčního onemocnění žáka, tak: 
  • tuto skutečnost neprodleně oznámí zákonnému zástupci a informuje ho o nutnosti bezokladného vyzvednutí dítěte. 
 • U vstupu do školy, ale i na jednotlivých patrech budovy, ve školní jídelně i družině jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou. 
 • Průběžně žákům i zaměstnancům školy zdůrazňuje zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce. 
 • Upozorní zaměstnance a zákonné zástupce žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. 
 • V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola povinna postupovat podle pokynů KHS. 
 • Časté a intenzivní větrání učeben a šatních prostor. 
 • V každé kmenové třídě jsou k dispozici papírové ručníky na jedno použití. Na všech toaletách jsou buď osoušeče rukou či papírové ručníky.
 • Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně. 
 • Denně se provádí důkladný úklid s důrazem na dezinfekci všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci pohybují. 
 • Uklízečky jsou informovány o potřebě dezinfekce povrchů a předmětů.
 • Škola je vybavena bezkontaktním teploměrem, který se použije v případě podezření na infekční onemocnění, včetně covid-19.
 • Škola je vybavena přiměřeným počtem roušek pro žáky či zaměstnance s podezřením na výskyt covid-19. 
 • Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky. 

Škola nemá povinnost: 

 • Aktivně zjištovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního nemocnění (např. zvýšená teplota, horečka, kašel, dušnost), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění volit výše zmíněný postup. 

Informace k výuce: 

 • Soutěže celostátního charakteru pro školní rok 2020/2021 nebudou MŠMT vyhlášeny. 
 • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků jedné třídy
 • Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat. 
 • Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků. 
 • V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distatnčním způsobem.

Výskyt onemocnění covid-19 u žáka nebo zaměstnance školy:

 • Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních. 
 • V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření. Při svém rozhodování přihlíží mimo jiné k délce kontaktu, vzdálenosti osob, k zavedených opatřením atd. Přičemž jeden nakažený neznamená automaticky nutnost uzavření celé školy.
 • PCR pozitivnímu žákovi či zaměstnanci bude KHS nařízena karanténa na minimálně 10 dnů ode dne odběru. POkud by navíc byly přítomny i klinické příznak onemocnění covid-19, izolace trvá po dobu jejich výskytu a to až do 3 dnů po dni, kdy příznaky vymizely. 
 • U blízkých kontaktů nakaženého žáka či zaměstnance je minimální délka trvání karantény 10 dnů od dne posledního kontaktu s nakaženým. 
 • Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích zákonné zástupce a svého zřizovatele. 

Školní stravování: 

 • Je kladen důraz na nutnost mytí rukou před odebráním stravy. Ve školní jídelně je umístěn bezdotykový stojan s dezinfekcí. 
 • Není umožněn samoobslužný výdej (tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků). 
 • Výdej stravy do jídlonosičů je umožněn POUZE žákovi a to v první den jeho nemoci (nepřítomnosti) ve škole. 

Úhrada za školní družinu: 

 • Pokud je žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí. 
 • Pokud na základě rozhodnutí KHS dojde k uzavření školy na dobu více než 5 dnů, platí: 
  • stanoví ředitel školy úplatu poměrně poníženou podle délky omezení
 • Ředitel školy má podle školského zákona pravomoc rozhodnout o snížení nebo prominutí úplaty v závislosti na situaci i v jiných případech.